Putsj logo

Et magasin for unge om

Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Både pandemi og legemiddelmangel ett år etter rapport ble publisert

I flere år har DSB undersøkt hvilke alvorlige hendelser det er sannsynlig at kan ramme Norge. Hvilke kriser kan oppstå? Hvilke konsekvenser kan det ha for samfunnet?
TEKST
SINA ØVERSVEEN

Siden 2011 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) laget analyser av krisescenarioer som kan ramme Norge. Analysene til DSB omfatter naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger, altså handlinger som er gjort med vilje. Farer og trusler som kan skje er viktig å være oppdatert på, slik at man kan forberede seg og være klar over konsekvensene. Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten (e-tjenesten) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gir ut sine egne analyser av risikobildet i Norge. 

Allerede i introduksjonen til den nyeste analysen fra 2019 drar direktøren for DBS fram klimaendringene som en viktig faktor i risikobildet som truer Norge. Naturlige hendelser, slik som skred og flom, er fra før av alvorlige hendelser i landet vårt. Med klimaendringene må samfunnet forberede seg på at vi får flere naturkatastrofer, samtidig som disse blir større og mer alvorlige grunnet endringer i klimaet. Disse endringene kan også påvirke andre deler av samfunnet som er viktig for sikkerheten i Norge, slik som matforsyning og migrasjon. Det er utfordringer man ser for seg at blir enda mer alvorlige i framtiden.

Storm i indre Oslofjord

I analysen blir ekstremvær og flom sett på som en betydelig utfordringer for fremtiden, og også dette blir mer alvorlig på grunn av klimaendringer. Stormer, orkaner, flom og nedbør er sannsynlige hendelser som kan påvirke samfunnet vårt. I analysen er det spesielt trukket fram at en storm i indre Oslofjord er ganske sannsynlig. Det er et tettbebygd område, og hvis det blir en storm med vindstyrke oppe i orkan styrke, vil det ha store konsekvenser. Akkurat i Oslo sentrum er strømforsyningen stabil, og det meste av strømnettet er under bakken. Strømnettet under bakken er ikke så utsatt for vind, men utenfor byområder er gjerne strømnettet i kabler over bakken, og derfor mer sårbart.Det er også sannsynlig at en storm vil føre med seg mye nedbør, og forurensning av drikkevann kan dermed oppstå. For å hindre alvorlige konsekvenser ved en slik storm, mener DSB at det er viktig å jobbe med gode varslingsrutiner.

  

Naturen som verdi

I tillegg til at naturkatastrofer og klimaendringer er sett på som alvorlige sikkerhetstrusler i analysen, er også naturen beregnet som en verdi i samfunnet som kan påvirkes. Langtidsskader på naturmiljø, både når det gjelder størrelse på areal og hvor lenge det varer, er regnet som en av mange konsekvenser en hendelse kan ha. For eksempel kan store områder med skog bli skadet av storm eller brann. Andre verdier som kan bli skadet i en krise er blant annet liv og helse, økonomi, infrastruktur og demokratiske verdier.  

Alvorlige scenarioer

Noe av det mest interessante med analysen fra 2019 er nok at DSB mente det var hele 75 prosent sannsynlighet for en pandemi de neste 100 årene. En annen alvorlig hendelse med stor sannsynlighet og alvorlige konsekvenser er legemiddelmangel. Begge disse scenarioene har preget 2020 og mediebildet i høy grad. Andre alvorlige hendelser beskrevet med høy risiko, men lav sannsynlighet, er atomulykke og et stort fjellskred. I rapporten regner de da med en ulykke på atomanlegget i Sellafield i Storbritannia, og et fjellskred som utløser en flodbølge i Åknes. Dette er alvorlige hendelser som vil ha store økonomiske tap og ha negative konsekvenser for liv og helse, men DSB går utfra at det er mindre sannsynlig at det skjer. 

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme