En sjark ligger til kai i Tromsø

Reguleringene og prissystemet premierer kvantum foran kvalitet. Foto: Henning Røed

Fiskeredskapet som gir best kvalitet

Krokfanget fisk har best kvalitet og er også best for miljøet.

Tekst og foto:

Henning Røed

Er forfatter og marinbiolog, og har skrevet boka Fiskehistorier. Hvem skal eie havet?

Trålfanget fisk har erfaringsmessig bare rundt 50 prosent kvalitetsfisk

Forfatteren og eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen påstod på 1800-tallet at den fisken som ble fisket med krok hadde en bedre kvalitet enn den som var fanget i garn.

Det er lite kjent at Asbjørnsens største ønske lenge var å bli marinbiolog, og at han tok en universitetsutdannelse for å kunne arbeide med fisk og hav. Kunnskapen han tilegnet seg formidlet han videre i bestselgeren Naturhistorie for Ungdommen. Her diskuterte han blant annet fordeler og ulemper med fisk fanget med forskjellige typer redskap. Han påpekte at den fisken som ble fanget i garn, ofte ikke hadde den friskhet i kjøttet som fisk som ble fanget levende på krok. Fisk tatt på juksasnøre eller line vil jo være i live når den blir tatt ombord i båten, mens garnfanget fisk kan ha dødd i garnet.

Trålfanget fisk er dårligere

I vår moderne tid har vi fått en utvikling der mye mer av fisken blir fanget i trål, not eller snurrevad. Kvaliteten til fisken vil avhenge av både hvor stor fangsten er, og hvor lang tid det tar før fisken blir bløgget og sløyd. En trålfangst kan ofte være på 5-20 tonn fisk, noe som betyr mange tusen fisk som skal bløgges og sløyes. Trålfanget fisk får ofte klemskader og også dårlig utblødning. Linefanget og krokfanget fisk behandles ofte mye mer skånsomt. De tas om bord som en og en fisk og bløgges raskere. Det satses oftere også mer på kvalitet fremfor kvantitet.

I 2014 fant Nofima best kvalitet hos fisk fanget med line og juksa. Hos torsken var 91 prosent av den juksafangede fisken av god kvalitet, og 71 prosent av den linefangede fisken. Både garnfanget og snurrevadfanget fisk hadde en betydelig lavere andel kvalitetsfisk, men henholdsvis 38 og 51 prosent. I snurrevad var en nesten like stor andel fisk av aller dårligste kvalitet. Trålfanget fisk har erfaringsmessig bare rundt 50 prosent kvalitetsfisk, men dette er også avhengig av størrelsen på fangsten.

Garn

Linefangst har bedre kvalitet enn garn. Foto: Henning Røed

 Islandske fiskere får ofte betydelig høyere pris for torsk enn norske fiskere.

Ingen økonomisk uttelling

Forskere ved Nofima har i en annen undersøkelse funnet at linefanget fisk er hvitere i kjøttet, og at man får en fastere filet enn med for eksempel trålfanget fisk. Matforskere vurderte fisken ut fra farge, lukt, tekstur og overflate, og Gastronomisk institutt vurderte fisken utfra smak. Konklusjon var også her at linefanget fisk «holdt en langt bedre kvalitet».

Edgar Henriksen, som arbeider som forsker for Nofima i Tromsø, er også klar på at den beste kvaliteten vanligvis fås fra krokfanget fisk. Fersk krokfanget fisk er best, sier han, og filet fryst på havet kan også ha svært god kvalitet. Henriksen tok fiskeskippereksamen i 1979 og begynte på 1980-tallet å jobbe som fisker. Han ble etter hvert skipper, først på en kystfiskebåt og til slutt i havfiskeflåten. Han vet derfor hva han snakker om.

Han sier at hovedproblemet er at de som fisker skånsomt og behandler fisken bra ofte ikke får for dårlig økonomisk uttelling.  Reguleringene og prissystemet premierer kvantum foran kvalitet.

Ser til Island

 En åpenbar måte for Norge å øke verdiskapingen innen fiskeriene på er at det må satses mer på kvalitet enn store kvanta på kort tid. Utviklingen går isteden i motsatt vei. Det blir nemlig stadig levert mer fisk fra redskap som gir de dårligste kvalitetene, og mindre fra de som gir de beste kvalitetene.

Nils Torsvik, som er redaktør av Fiskeribladet Fiskaren, forteller at islandske fiskere ofte får betydelig høyere pris for torsk enn norske fiskere, og sier at kvalitet er en av grunnene. Men de har også en helt annen måte å betjene markedet på: de får en bestilling på torsk og lange, og så går de ut og henter fisk som allerede er solgt på rot. De har kort vei fra havet til kunden, og det betaler seg. Mange steder langs kysten burde vi også få til dette – kortreist krokfanget fisk av høy kvalitet.

Fiskebåt til kai

Det blir stadig levert mer fisk fra redskap som gir de dårligste kvalitetene. Foto: Henninr Røed

Miljøplukk, fiskeri, Mat, Natur