Hvorfor er Arktis viktig?

Direktøren ved Polarinstituttet i Tromsø, Jan-Gunnar Winther, mener oljesøl i Arktis vil gi store og langvarige konsekvenser og håper politikerne husker føre var-prinsippet.

Jan-Gunnar Winther er direktør ved Polarinstituttet i Tromdø.

Jan-Gunnar Winther er direktør ved Polarinstituttet i Tromsø.

Kunne det ikke bare vært hav der?

– Landene i Arktis omkranser Polhavet som er islagt store deler av året. Når isen smelter som følge av global oppvarming, blir disse områdene mer tilgjengelige. Her finnes rike ressurser, både fornybare, som fisk, og ikke-fornybare som olje, gass og mineraler. Verdens behov for mat, energi og mineraler og sjeldne jordarter gjør at et stadig mer tilgjengelig Arktis framstår attraktivt for næringslivet. Samtidig har Arktis et sårbart miljø og er en av klodens siste godt bevarte «villmarksområder».


Hvordan påvirker klimaendringene biomangfoldet i Arktis?

I dag ser vi svært raske endringer i økosystemene i Arktis. Arter som isbjørn, ringsel og ismåke, som alle er bundet til isen, er under press. Isbjørnen er nå rødlistet som truet art og enkelte forskningsstudier peker mot at 2/3 av dagens isbjørnstamme på 20-25 000 dyr kan være borte i 2050. Samtidig vandrer nye, mer varmekjære arter til Arktis. Endringene i økosystemet skjer på havbunnen og i alle ledd av næringskjeden både marint og på land. Det er fortsatt store usikkerheter hvordan biomangfoldet i Arktis vil tilpasse seg disse raske endringer, med andre ord, det er vanskelig å vite hvordan biomangfoldet i Arktis blir seende ut i framtiden.  

Hva vil konsekvensene av oljesøl i Arktis være?

– Oljesøl i is-fylte farvann er spesielt ugunstige. Da fungerer ikke de vanlige mekaniske metodene for å fjerne oljesøl, som lenser og skimmere. Man kan brenne opp oljen slik at mindre av kjemikaliene blandes inn i vannmassene og i stedet går opp i atmosfæren. Det er også mulig å løse opp oljen med såkalte dispergeringsmidler som fungerer som oppvaskmiddel. Da blandes oljen lettere inn i vannmassene og nedbrytningen blir bedre. Dette reduseres den negative effekten av oljesølet noe, men selve forurensningskilden fjernes ikke. Ulykken med Exxon Valdez i Alaska har vist oss at de negative utslagene ved oljesøl i Arktis er store og langvarige, selv i områder uten is.  

Hvorfor er det viktig å kjempe for å verne i Arktis?

– Det er viktig at både vern og bruk av Arktis legger til grunn forvaltningsprinsippene føre var og bærekraftig utvikling.  


Aktuelt, Arktis, Olje